{resultMessage}
{resultMessage}

Kayıt Ol

Ad
Soyad
Tckn
Email
Gsm Telefon numaranızı başında sıfır olmadan giriniz.
Şifre
Şehir

KREDİCO PLATFORM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Risk Platformu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır);

bir tarafta;

1) Nispetiye Mah. Gümüş Sk. Beyazgül Apt. No.6/2 Beşiktaş, İstanbul tescilli adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili’ne 967093 sicil numarasıyla kayıtlı, 0589047613400018 MERSİS numaralı Kredi Kulübüm Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

(Kredi Kulübüm Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi bundan sonra “Sağlayıcı” olarak anılacaktır)

diğer tarafta;

2) adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı

( bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

arasında imzalanmıştır.

(Sağlayıcı ve Üye bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Madde 1 – Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme, Sağlayıcı’nın Sağlayıcı’ya ait https://www.kredico.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden sunduğu, Üye’nin müşterilerinin kredi riskini sorgulayabilmesine olanak sağlayan Risk Platformu (“Platform”) üyeliği kapsamında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ilişkindir.

Madde 2 – Sağlayıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Sağlayıcı, üyelik kapsamında Platform üzerinden, içeriği başka bir satım sözleşmesinin konusunu oluşturan Risk Platformu Kontörleri (“Kontör” veya “Kontörler”) karşılığı, Üye’nin müşterilerinin kredi puanı, segmentasyonu ve kredi limitine erişimini sağlamak suretiyle kredi risklerini sorgulayabilmesine olanak sağlamaktadır (“Hizmetler”).

2.2. Sağlayıcı, gerekli gördüğü hallerde, önceden bildirimde bulunmak koşuluyla Üye’nin Hizmetler’e ulaşımını geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

2.3. Sağlayıcı, Üye’nin Platform’u kanunlara, yürürlükteki mevzuata ve bu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığını tespit ettiği durumlarda, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin, Üye’nin Platform’u kanunlara, yürürlükteki mevzuata ve Sözleşme hükümlerine aykırı kullanımı sonucunda feshedilmesi durumunda, bakiye kontörlerin ücretleri Üye’ye iade edilmez.

2.4. Sağlayıcı, Hizmetler’in içeriğine dayanılarak Üye tarafından verilen finansal ve ticari kararların olumsuz sonuçlarından, anlaşmazlık ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

2.5. Sağlayıcı, Hizmetler’in ifası için çeşitli veri kaynaklarından web servisi veya diğer hizmet kanalları vasıtasıyla veri alışverişinde bulunabilir. Sağlayıcı’yla bu veri kaynakları arasındaki teknik aksaklıklar sebebiyle sorgulamanın yapılamaması durumunda Sağlayıcı’nın sorumluluğu yoktur.

2.6. Sağlayıcı, Üye tarafından sorgusu başlatılan müşterilere ilişkin Hizmetler’i gerçek zamanlı ve sorgu anındaki müşteri bilgilerine göre yapmaktadır. Hizmetler müşterinin sorgu anındaki kredi bürosu ve diğer veri kaynaklarından anlık alınan veriye dayanarak sağlanmaktadır ve hiçbir şekilde garanti içermemektedir. Sağlayıcı, Müşteri bilgilerindeki hata, hile, yanlış bildirim gibi sebeplerle doğru olmayan bilgilerden sorumlu tutulamaz, bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Hizmetler’e ilişkin finansal ve ticari karar tamimiyle Üye’ye ait olup, alınacak kararların bütün neticelerinden Üye tek başına sorumludur. Hizmetler hiçbir şekilde tavsiye veya danışmanlık olarak nitelendirilemez.

Madde 3 – Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Platform üzerinden sunulacak Hizmetler’e, satın alacağı Kontörleri Platform üzerinde harcamak suretiyle erişebileceğini kabul eder.

3.2. Üye, Hizmetler kapsamında erişeceği müşterilerine ilişkin bilgilerin gizli bilgi niteliğinde olduğunu kabul eder. Üye, Hizmetler kapsamında erişeceği müşterilerinin kredi risk puanı, segmentasyonu ve kredi limitlerine ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle hiçbir surette paylaşmayacağını, bu bilgilerin yalnızca kendi faaliyetlerine ilişkin olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.3. Üye, Sözleşme konusu Hizmetler’in gerçekleşebilmesinin sorgulamasını yaptığı müşterilerinin onaylarına bağlı olabileceğini ve bu onayların verilmemesi durumunda Hizmetler’in gerçekleşmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.4. Üye, Hizmetler’in yerine getirilebilmesi için, kimlik tespiti, müşterini tanı ve diğer yasal yükümlülükler ile finansal bilgilerinin temini amacıyla müşterilerinin kişisel bilgilerinin ilgili kuruluşlar ile paylaşılabileceğini kabul eder. Bu Sözleşme kapsamında Kişisel Bilgi, ad, soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-mail adresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üye’nin müşterilerinin kişisel olarak belirlenebilmesi için gerekli olabilecek diğer tüm bilgiler anlamına gelmektedir.

3.5. Üye, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

3.6. Üye, bu Sözleşme kapsamında Sağlayıcı’ya iletmiş olduğu, kendisine ilişkin bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri en kısa süre içerisinde Sağlayıcı’ya bildireceğini ve üye bilgilerini değişiklik meydana gelen hususlara uygun olarak güncelleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.7. Üye, İnternet Sitesi’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8. Üye, Sağlayıcı tarafından belirlenen bilgi güvenliği kurallarına ve uygulama akışına uymakla yükümlüdür.

3.9. Üye Platform’a birden fazla hesap ile üye olamayacağını kabul eder.

3.10. Üye, bu Sözleşme kapsamında aşağıda vermiş olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla, Sağlayıcı’nın Risk Platformu ve Hizmetler’e ilişkin olarak kendisiyle iletişime geçebileceğini kabul eder.

Telefon Numarası:

E-Mail Adresi:

Madde 4- Sözleşme’nin Akdedilmesi ve Feshi

4.1. Sözleşme’nin akdedilmesi için, Sözleşme’nin Üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden onaylanması gerekmektedir. Buna göre Sözleşme tarihi, Üye tarafından Sözleşme’nin İnternet Sitesi üzerinden onaylandığı tarih olacaktır.

4.2. Taraflar Sözleşme’yi her zaman, önceden bildirimde bulunmak koşuluyla feshedebilecektir.

Madde 5 – Mücbir Sebepler

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreden uzun sürerse, Taraflar Sözleşme’yi feshedebilirler.

Madde 6 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak ve ifa olunacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 7 – Sözleşme ve Eki

İşbu Sözleşme 7 madde olarak İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda akdedilmiştir.

Sağlayıcı

Kredi Kulübüm Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Alıcı
Giriş Yap Şifremi Unutum